با تحقیقاتی که انجام شده است درصد افرادی که در آنها ژن هورمون دوپامین بلندتر است به همسران خود خیانت کرده و بر اساس تحقیقات انجام شده درکشور آمریکا ۵۷ درصد مردان و ۵۴ درصد زنان در طول زندگی مشترک یکبار به همسران خود خیانت کرده‌اند. متخصصین سعی کرده‌اند تا دلایل خیانت را تشخیص دهند،اما علت آنرا در ترکیب شیمیایی مغز یافتند.

در سال ۲۰۰۲ یک تحقیق انجام شد، طول ژن گیرنده هورمون “دوپامین” را در میان ۲۰۰فرد مورد بررسی قرار دادند. این ژن که میزان لذت را در مغز کنترل می کند یک فرستنده عصبی است.نیمی از افرادی که ژن هورمون دوپامین آنها بلندتر است به همسران خود خیانت کرده بودند، در صورتی که این عدد در ژن کوتاه‌تر فقط ۲۲ درصد بود. همچنین افرادی با ژن دوپامین بلند با مقایسه با دیگر افراد در معرض رفتارهای خطرناک از قبیل اعتیاد قرار می گیرند.

یکی از عوامل دیگری که در خیانت افراد نقش مهمی را ایفا می کند ماده شیمیایی “واسوپرسین” است.هورمون واسوپرسیندر زمان برقراری رابطه زناشویی ترشح می شود افرادی که به خیانت خود اعتراف کرده اند میزان کمتری از این هورمون در مغر آنها ترشح شده است.که برای تجربه لذت جنسی بیشتر به دنبال شریک جنسی برای تامین این نیاز می گردند.


سایت تخصصی بانوان - سلامت